UNITRA - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wypoczynkowo Szkoleniowe „UNITRA” z siedzibą w Tarnowie przy ul. Przybyłkiewicza 49, e-mail: biuro@unitra.bieszczady.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi następujące operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • E-mail 
  • Numer telefonu kontaktowego
  • PESEL
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji zawartych umów w tym umowy o świadczenie usługi hotelowej, usługi gastronomicznej czy kateringowej
  • dokonania rezerwacji na poczet realizacji przyszłych świadczeń
  • prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora danych, w tym dochodzenie roszczeń w przypadku dokonania zniszczenia mienia
  • administratora lub braku dokonania zapłaty za realizowane usługi.
  • wypełnienia obowiązku statystycznych realizowanych na rzecz GUS
  • w przypadku zdarzeń losowych w celu prowadzenie akcji ratunkowych
  • wypełnienia obowiązku poboru opłaty miejscowej na rzecz gminy Solina
  • w celu ewentualnego wystawienia faktury za realizację usług
 4. Pani/ Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. W przypadku wypełnienia obowiązku poboru opłaty miejscowej, zostanie udostępnione Gminie Solina nastepujące dane: imię i nazwisko osoby zamawiającej świadczenie, liczbę osób towarzyszących, termin pobytu, miejscowość zamieszkania, bez podawania adresu ulic i numeru domu.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,.
 6. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

         a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

         b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

         c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:


  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

         d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

         e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

         f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

        g)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 90 dni od momentu  wykonania usługi, a w przypadku dochodzenia roszczeń, do momentu zakończenia dochodzenia roszczenia.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Centrum Wypoczynkowo Szkoleniowe UNITRA 
38-610 Polańczyk ul. Równa 19 | tel. 013 469 23 31 lub 691 944 266 | biuro@unitra.bieszczady.pl